Examen


Examen, štvrťhodinka milujúcej pozornosti, modlitba vedomia, modlitba sprítomnenia – sú pomenovania pre Ignaciánske spytovanie svedomia. Sv. Ignác považoval každodenný examen za modlitbu veľkého významu. Trvá 15 – 20 minút, môžeme sa ho modliť v ktorejkoľvek časti dňa, najvhodnejšie večer. Pozostáva z piatich veľmi jednoduchých krokov.

  1. Vďačnosť – Rozpomeniem sa na všetky udalosti, vzťahy a okolnosti dňa, za ktoré som najviac vďačný, kde som si uvedomoval Božiu prítomnosť...
  2. Prosba – Prosím Boha o poznanie a silu, aby sa tento spätný pohľad premenil na dielo jeho premeny a rastu.
  3. Rozpoznávanie a porozumenie – Predkladám Bohu udalosti, ľudí, vlastné hnutia... Rozpoznávam, kde som vo veľkom či v malom zlyhal, vyhľadávam hnutia, ktoré som pocítil vo svojom srdci a mysli, ktorých pôvodcom bol Boh. Sústredím sa aj na tie, ktoré nepochádzali od neho.
  4. Odpustenie – Ľutujem a prosím o uzdravujúci dotyk milosrdného Boha, ktorý mi s láskou a s rešpektom odpúšťa a odníma zo srdca ťažké bremená.
  5. Dôvera a nádej – Predstavím si nasledujúci deň a naplánujem si ho spolu s Pánom tak, aby som ho prežil v súlade s jeho láskyplným zámerom pre môj život.
Požehnanie

Vďačnosť

-
Examen pripravila a narozprávala Anna Letícia Dirbáková, CJ
Autorom hudby je Martin Pauliny
-
Examen prirpavila a nahovorila Mária Lívia Marková, CJ
Autorom hudby je Martin Pauliny
-
Examen pripravila a narozprávala Miroslava Martina Lukčiková, CJ.
Autorom hudby je Martin Paulíny.